TEDARİKÇİ / İŞ ORTAĞI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN EK PROTOKOL

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Ek Protokol (“Ek Protokol”), VENES ELEKTRİK VE KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“VENES”) ile ................adresinde mukim ....................(“Firma”) (bundan sonra tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır) arasında akdedilmiş ....................Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“Kişisel Veriler Mevzuatı”) gereğince VENES tarafından Firma’ya aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak Firma’nın taahhütlerini içermektedir. İşbu Ek Protokol, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

1. Firma, Kişisel Verileri Sözleşmede kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, ifşa etmeyeceğini ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Firma, Kişisel Veriler’e ve işlenmesine ilişkin olarak Kişisel Veriler Mevzuatında yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Kanunlarda saklamaya ilişkin olarak belirlenen yükümlülükler hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Veriler’in işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte Firma kendisine aktarılmış olan Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı imza karşılığında VENES’e teslim edeceğini ve kendi nezdindeki evrak, dosya, cd, disket, hard-disk, elektronik ortam, server vb. araçlardan geri dönülemeyecek bir şekilde sileceğini veya yok edeceğini veya anonimleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Firma Kişisel Veriler Mevzuatına uygun bir biçimde Kişisel Veriler ’in silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi değiştirilmesi ve benzeri taleplerin VENES tarafından kendisine iletilmesi halinde ilgili talepleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Firma, VENES tarafından kendisiyle paylaşılan veya VENES adına elde ettiği Kişisel Veriler’e çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini ve ilgili verilerin aktarım amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını ve uygunluk denetimi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. VENES tarafından Firma ’ya özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması veya Firma’nın VENES adına özel nitelikli kişisel veri elde etmesi durumunda, Firma, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesine, ilgili mevzuat hükümlerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilere özgü ek güvenlik önlemlerini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Firma, çalışanlarını ve varsa hizmet alınan taşeron çalışanlarını kendisiyle paylaşılan veya VENES adına elde edeceği kişisel verilerin güvenliğini sağlamalarından sorumludur. Firma, çalışanlarının veya varsa taşeron çalışanının faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu ve VENES nezdinde doğan her türlü zararı VENES’in talebi üzerinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Firma, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen, VENES’i ilgilendiren veri sahibi taleplerini derhal (en geç üç iş günü içerisinde) VENES’e iletileceğini ve bu kapsamda Kişisel Veriler Mezuatına uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Firma’nın işbu Ek Protokol’e veya Kişisel Veriler Mevzuatına aykırı davranması dolayısıyla ya da Firma’nın iş ortaklarından veya Firma tarafından kişisel veri aktarımı yapılan üçüncü taraflardan kaynaklanan sebeplerle VENES’in uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararlar ile maruz kalabileceği hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için VENES’in Firma’ya rücu hakkı saklıdır. Firma bu nedenlerle VENES’İN talepte bulunması halinde, VENES’in uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen VENES’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.