VENES ELEKTRİK VE KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA

 POLİTİKASI

 

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

MADDE 1 – POLİTİKANIN AMACI

VENES ELEKTRİK VE KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Firma”) olarak Firmamız faaliyetlerinin yürütümü esnasında; mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ve yetkililerinin, mal ve hizmet sağlayan tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın veya çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, hissedarlarımızın, ziyaretçilerimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının yahut diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması öncelik olarak belirlenmiştir.

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Firmamız bünyesinde ve bağlı olduğu ortaklıklar düzeyinde kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Firmamızın faaliyetleri dolayısıyla işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler işbu Politika’ya uygun bir şekilde yerine getirilecektir.

MADDE 2 – POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika hükümleri, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ve yetkililerinin, mal ve hizmet sağlayan tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın veya çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, hissedarlarımızın, ziyaretçilerimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının yahut diğer üçüncü kişilerin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Firmamız bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetine veya Firmamız tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamlarına uygulanır.

MADDE 3 – TANIMLAR

Açık Rıza

 

 

Alıcı Grubu

 

 

Anonim Hale

Getirme

 

 

Elektronik Ortam

 

 

Elektronik Olmayan

Ortam

 

İmha

 

 

Kanun

 

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.

 

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları ifade etmektedir.

 

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade etmektedir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.

 

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (ad-soyad, TC, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.) ifade etmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi

 

Kişisel Veri Saklama Ortamı

 

 

Kurul

 

Müşteri

Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, ziyaretçiler vb.) ifade etmektedir.

 

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı ifade etmektedir.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade etmektedir.

 

Firmanın faaliyetleri kapsamında mal ve hizmet sağladığı gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

 

 

 

Periyodik İmha

 

 

 

 

Politika

 

Tedarikçi

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

 

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade etmektedir.

 

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nı ifade etmektedir.

 

Firma ile belirli bir sözleşme çerçevesinde mal ve hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

Veri İşleyen

 

 

Veri Kayıt Sistemi

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

 

Veri Sorumlusu

 

 

 

 

Yönetmelik

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Firmamız bu kapsamda veri sorumlusu olarak addedilmektedir.

 

28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’i ifade etmektedir.

MADDE 4 – TEMEL İLKELER

İşbu Politika, Kanun ve ilgili ikincil mevzuat tarafından öngörülen kuralları somutlaştırma amacını taşımakta olup söz konusu amaca hizmet edecek yöntemleri belirleyen ve yol gösterici nitelik taşıyan bir düzenlemedir. Bu kapsamda Firmamız, veri işleme faaliyetlerini analiz edecek, gerekli tüm aksiyonları belirleyecek ve gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alacaktır.

Tüm bu süreçlerde Firmamız, kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen genel ilke ve hükümlere uygun olması gerektiğinin bilincindedir. Bu doğrultuda, Kanun madde 4 kapsamında tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler aşağıda yer almaktadır:

Bu çerçevede Firmamız tarafından kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi, imha edilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü veri işleme faaliyetinde yukarıda yer alan tüm ilkeleri göz önünde bulunduracaktır.

MADDE 5 – KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ORTAMLARI

Firmamız tarafından kişisel veriler elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin muhafaza edildiği ortamlar aşağıdaki gibidir:

MADDE 6 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Firmamız tarafından, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ve yetkililerinin, mal ve hizmet sağlayan tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin, istihdam ettiğimiz çalışanlarımızın veya çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, hissedarlarımızın, ziyaretçilerimiz ile işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının yahut diğer üçüncü kişilerin kişisel verileri Kanuna uygun bir şekilde saklanır ve imha edilir.

İşlenen kişisel veriler, Kanunun 4. maddesinde öngörülen işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme şartına uygun saklanır.

MADDE 7 – SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

Firmamız faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 

MADDE 8 – İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

Aşağıdaki hallerde kişisel veriler, Firmamız tarafından ilgili kişinin talebi üzerine veya re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir;

 

MADDE 9 – TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Firmamız, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile hukuka uygun olarak imha edilmesi Kanunun 12. maddesi ve diğer ilgili hükümler uyarınca gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

9.1. İdari Tedbirler

9.2. Teknik Tedbirler

MADDE 10 – KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

Kişisel veriler, Kanun ve ilgili ikinci mevzuat tarafından öngörülen hallerde aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

 

10.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

 

Sunucularda Yer

Alan Kişisel Veriler

 

 

Yazılımlarda

Yer Alan

Kişisel Veriler

 

 

Kağıt Ortamında

Yer Alan Kişisel Veriler

 

 

 

Taşınabilir Cihazlarda Yer Alan

Kişisel Veriler

 

 

İşletim sistemindeki silme komutu ile veya bilgi işlem sorumlusu tarafından dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silinir.

 

Kişisel verinin bulunduğu ilgili satırlar delete komutu ile silinir. Bilgi işlem sorumlusu haricinde diğer kullanıcılar (çalışanlar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

 

 

Dosya arşivinden sorumlu birim yöneticisi haricinde diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi yapılır.

 

 

Bilgi işlem sorumlusu tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek güvenli ortamda saklanır.

 

 

10.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Kağıt Ortamında

Yer Alan

 

 

Optik/Manyetik Cihazlarda Yer Alan

Kişisel Veriler

 

Kağıt öğütücü makinesi kullanılmak suretiyle geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

 

 

Bilgi işlem sorumlusu tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek güvenli ortamda saklanır. Yakılma, toz haline getirme gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

 

10.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel veriler, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilir.

 

MADDE 11- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

Süreç

Saklama Süresi

İmha Süresi

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Sözleşmelerin hazırlanması ve ifası

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kamera kayıtlarının tutulması

30 Gün

Üzerine yazma suretiyle otomatik olarak silinir

Ziyaretçi kaydının tutulması

Ziyaretin sona ermesini takiben 6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Şirketler hukuku süreçlerinin yürütülmesi

5 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

* Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

 

MADDE 12- PERİYODİK İMHA SÜRESİ

Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Firma, periyodik imha süresini 6 (altı) ay olarak belirlemiştir.

MADDE 13 – POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Politika, Firmamızın internet sitesi (http://www.veneskablo.com) üzerinden kişisel verileri işlenen herkesin erişimine sunulmuştur. Politika’nın internet sitesinde yayınlandığı tarih yürürlülük tarihidir.

Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin güncellenmesi durumunda güncellemeler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.

 

Ek – Saklama ve İmha Süreçleri Görev Dağılımı

 

GÖREV DAĞILIMLARI

 

UNVAN

DEPARTMAN

GÖREV

Genel Müdür

Yönetim

Politikaya uygun hareket edilip edilmediğinin denetimi, eksikliklerin giderilmesi ve doğru uygulamanın sağlanmasından sorumludur.

Satış Müdürü

Yönetim

Politikanın hazırlanması, yürütülmesi, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi İşlem

Politikanın teknik uygulama gerektiren hususlarından sorumludur.