VENES ELEKTRİK VE KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

I-) GENEL BİLGİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVK Kanunu madde 11 uyarınca veri sorumlularına başvurarak kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bazı haklar tanınmaktadır. Kişisel veri sahipleri bu çerçevede tanınan hakları kullanabilmek için KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan VENES ELEKTRİK VE KABLO SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne (Bundan böyle “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda başvuru yapabilecektirler.

Başvuru Sahibi’nin başvuru formunu hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

Yukarıda anılan hususların dikkate alınmaması ve/veya Şirketimizce Başvuru Sahiplerinden talep edilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz kapsamında yapılacak incelemelerin Şirketimiz tarafından gereği gibi yapılamayacak olması nedeniyle, Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu kapsamda, Şirketimizin her türlü kanuni hakkı saklıdır.

II-) BAŞVURU USULÜ

Başvuruların, KVK Kanunu madde 13/1 uyarınca yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak aşağıdaki kanallar aracılığı ile belirtilen adreslere iletilmelidir:

No.

Başvuru Kanalı

İrtibat adresi

Açıklamalar

1

Başvuru Sahibi’nin bizzat kendisi

Çalı Mah. Sarıyerler Cd. No:44/1

Nilüfer /BURSA

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı kapalı zarfta, Başvuru Sahibi kimliğini tespit edici belgeler ile eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formu çıktısı yer almalıdır.

2

Noter /iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla

Çalı Mah. Sarıyerler Cd. No:44/1

Nilüfer /BURSA

Başvuru Sahibi kimliğini tespit edici belgeler ile eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan başvuru formu çıktısı yer almalıdır.

3

E- posta ile

bengu.altun@veneskablo.com

Başvuru Sahibi tarafından 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”, “mobil imza” ile imzalanmak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderilmelidir.

Başvuru Sahibi’nin yukarıda belirtilen kanallardan biri ile iletmiş olduğu başvuru formunda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde Şirketimiz tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup cevabımız Başvuru Sahibi’ne KVK Kanunu madde 13/3 kapsamında yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Ancak, yapılan işlem için ayrıca bir maliyet söz konusu ise Şirketimizin Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkını haizdir.

III-) BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

  1. Başvuru Sahibi’nin

 

Adı - Soyadı

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

Telefon No

 

GSM

 

 

Diğer

 

E-posta adresi

(Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa)

 

Şahsi KEP Adresi

(Cevabın elektronik ortamda gönderilmesi isteniyorsa)

 

 

Adresi

(Cevabın fiziki ortamdan gönderilmesi isteniyorsa)

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

Şirketimiz ile olan İlişkiniz

Şirketimiz ile olan ilişkiniz hala devam ediyor mu? (Evet/Hayır)

 

Açıklamalarınız

 

 Hissedar

 

 

 

 Müşteri

 

 

 

 İş ortağı

 

 

 

 Çalışan

 

 

 

 Çalışan Adayı

 

 

 

 Eski Çalışan

 

 

 

 Tedarikçi

 

 

 Üçüncü taraf firma çalışanı

 

 

 Diğer : ________________

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz bünyesinde iletişimde olduğunuz ilgili departman ile ilgili kişiyi ve iletişim konunuzu yazınız.

 

İlgili departman

 

 

İlgili kişi

 

 

Konu

 

  1. Lütfen KVK Kanunu madde 11 kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi detaylı olarak açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabımızın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

Elden teslim almak istiyorum.

(Belgenin vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi ibrazı gerekmektedir.)

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(İşbu yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğimizi belirtmek isteriz.)

IV-) YASAL UYARI

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizin tespit edilmesi ve varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve doğru olarak tespit ederek ilgili başvurunuza isabetli ve yasal süresinde cevap verilebilmesi maksadıyla düzenlenmiştir. İşburada belirtmiş olduğunuz bilgilerinizin ve taleplerinizin eksik olması, güncel veya doğru olmaması ya da başvurunuzun yetkisiz olarak yapılması halinde Şirketimiz, bu şekilde yapılan taleplerden dolayı hiçbir surette sorumluluk kabul etmemektedir.

Genel Bilgi bölümünde de belirttiğimiz üzere, başvurular ancak Başvuru Sahibi tarafından yapılabilecek olup eş, çocuk veya herhangi başka bir yakın adına başvuru yapılamaz.

Şirketimiz, hukuka aykırı veri işlenmesinden kaynaklanan hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve kişisel veri güvenliğinin sağlanması maksadıyla, Başvuru Sahibi’nin veya vekil ile yürütülebilecek işlemlerin olması durumunda vekilinin kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek belge (örneğin, nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü ehliyeti vb.) talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

V-) BAŞVURU SAHİBİ BEYANI

Başvuru Sahibi olarak, işbu başvuru formunda yer alan “Genel Bilgi”, “Başvuru Usulü” ve “Yasal Uyarı” bölümlerini okuduğumu, KVK Kanunu ve işbu başvuru formu kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu çerçevede işbu başvuru formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder, talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Başvuru Sahibi’nin

Adı-Soyadı                            :           ______________________________

Başvuru Tarihi                      :           ______________________________

İmzası                                    :